Máte poškozený trávník? Trhá se vám? Máte velkou vrstvu stařiny? Jsou hráči a trenéři nespokojení se stavem trávníku?

Zavolejte nám!

 

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště v Dukovanech 8 – 12. 6. 2015

 

Hlavní travnaté fotbalové hřiště v obci Dukovany bylo zbudováno naší firmou v roce 1999 v areálu bývalého zámeckého zahradnictví. Za tu dobu vlivem vysoké herní a tréninkové činnosti a běžnou pravidelnou péčí docházelo k postupnému snižování propustnosti. Dalším faktorem, tedy faktorem pro rekonstrukci byl výskyt lipnice roční, jejíž přítomnost, vyšší než 20-40%, v trávníku je spojována s vyšším mechanickým poškozením hřiště. Sportovci pak lehčeji vykopávají „drny“, protože lipnice roční má kořeny jen mělce ve vegetační vrstvě. Proto se zde vedení obce a fotbalového klubu, po vzájemné dohodě s hlavním groundsmanem – správcem, trávníkářem, Petrem Jílkem, rozhodlo k úplné rekonstrukci povrchu.

Lipnice roční  starina

Na lipnici roční a stařinu nově

V Anglii je tento proces rekonstrukce již velice rozšířen, zejména kluby v Premier league jej využívají každoročně nejen na svých hlavních travnatých hřištích, ale i v tréninkových centrech. Lze tedy říci, že každá nová sezona začíná vždy na novém trávníku. V České republice mezi grounsmany je toto známo jako „Systém Koro“- frézování povrchu hřiště. Provádí se speciálním strojem, v našem případě se jedná o stroj Turf-Stripper. Je to ideální stroj, jak odstranit mělce kořenící, plevelnou lipnici roční. Podle toho, jakými noži je rotor stroje osazen, rozlišujeme 3 základní operace.

1) Odfrézování původního trávníku jako celé vrchní vrstvy, tedy včetně plstí a části kořenového systému. Tato operace je též známa pod pojmem „Top Off“. Povrch je pak připraven pro zásadnější renovaci a založení nového trávníku.

Zakladní hřídel s noži ve tvaru L

2) Odstranění svrchní části travního porostu, při kterém mizí mělce zakořeněná lipnice roční a zůstává spodní část trávníku, kde převažují vhodné druhy trav s kořenovým systémem. Tento postup se označuje jako „Fraise Topping“ a pak následuje celá řada regeneračních zásahů.

3) Speciální prořezání trávníku pro potlačení rozvoje lipnice roční, která zasahuje ještě do menší hloubky a je známé pod názvem „Fraise Mowing“. Neodstraňuje již celou vrstvu lipnice roční, ale využívá se v situaci, kdy je její výskyt v trávníku ještě relativně pod kontrolou.

Jdeme na to s frézou Turf Stripper

My jsme na travnatém fotbalovém hřišti v Dukovanech zvolili operaci „Top Off“. Celá tato rekonstrukce byla naplánována po skončení soutěže, v co možná nejrychlejším termínu ukončení. Práce jsme zahájili 8. června 2015, kdy jsme jako první operaci demontovali postřikovače automatické závlahy a odstranili staré železné fotbalové brány. Pak nám již nic nebránilo ve frézování povrchu strojem Turf-Stripper, kde při rotaci speciálních nožů dochází k odfrézování a odstranění materiálu do hloubky až 5 cm. Takto odstraněný materiál je přepraven dvěma dopravními pásy do vedle jedoucího odvozového prostředku. Stroj je velmi výkonný a hloubku frézování lze nastavit i v malých krocích. V první fázi, kdy jsme společně se stařinou odfrézovali malé procento zeminy z vegetační vrstvy, mohli jsme si dovolit stroj nastavit na hloubku dvou centimetrů. Ve fázi číslo dvě, kdy stařina byla již v podstatě odfrézována, stačilo nastavení na hloubku jednoho centimetru. 16 –ti letým provozem a mrazy, nevhodná, jílovitá, rozmělněná zemina starého povrchu byla odvážena mimo hřiště, kde se později využije k terénním úpravám pro založení nového parkového trávníku v okolí nově vystavěné tělocvičny.

frezovani-odstraneni-stariny

Doplnění písku, rovnání a jeho zapravení

Povrch po frézování byl tedy čistý a připravený pro následné, další, renovační zásahy. Na ploše jsme si vápnem vyznačili pravidelnou síť. Původní vegetační vrstva byla 60:40, čili, na dnešní poměry, málo písku. Do jednotlivých buněk sítě se začal navážet praný písek frakce 0-2 mm. Celkem ho tam bylo navezeno na celou plochu 570 tun, což vycházelo asi 12 tun do každé buňky. Navážení písku trvalo zhruba 6 hodin a naváželo se stroji Zetor Proxima s valníkem a Avia s kontejnerem. Písek nakládalo UNC značky Caterpillar. Po navezení se písek začal rovnat laser graderem. Rovnání plochy probíhalo na dvě poloviny, protože je hřiště v sedlovém spádu 1 %. Výsledná mocnost písku na ploše byla 4-5 centimetrů.

Navážení písku Rovnání písčité vrstvy 5cm

Písek se poté smíchal se starou vegetační vrstvou strojem Rotadairon. Výhodou tohoto stroje je, že dokáže schovat menší kameny na dno pracovní hloubky stroje a překrýt je smíchanou vrstvou zeminy. Původní substrát byl namíchán se zahradnickou zeminou bývalého zahradnictví, proto se v profilu nacházely kameny. Větší kameny, které se nezakryjí je pak třeba z plochy odstranit. Tuto operaci jsme provedli dvakrát, tzv. do kříže, aby se obě vrstvy co nejlépe promíchaly. Před druhým přejezdem stroje se na pláň aplikovalo zásobní hnojivo v dávce 250 kg NPK. Během rotavátorování jsme neustále sbírali kameny.

michani__rotavatorovani_vegetacni_vrstvy

Přesně urovnaný povrch, to je základ

Takto připravená pláň se musela opět srovnat, tím pádem i utužit laser graderam. Rovnání probíhalo opět na dvě poloviny, aby bylo hřiště ve spádu 1 % a přívalová voda, která se nestihne vsáknout, mohla volně odtéci z povrchu. Tímto jsme na středu hřiště vytvořili sedlové převýšení. Toto ovšem nešlo v pokutovém území, jelikož by horní tyč nebyla požadovaných 244 centimetrů od země. Proto jsme tento prostor před oběma brankami srovnali do roviny. Pláň se podařilo celkově srovnat v 99% měřených míst v toleranci ± 1 centimetr.

Tak ještě výsev a pak jen vodu a hnojivo

Předseťová příprava půdy byla ve finální fázi. Mohlo se tedy začít s montáží postřikovačů automatické závlahy, které se usadili přesně s povrchem srovnané pláně. Po odzkoušení funkčnosti postřikovačů nám nic nebránilo pustit se do výsevu.

Pro založení nového trávníku výsevem dne 12. června 2015 byla vybrána po dohodě s hlavním groundsmanem klubu moderní směs od firmy Barenbrug Group – RPR! (Regenerující jílek vytrvalý). Výsev v množství 300 kg (výsevek v takovém množství, aby se povrch co nejrychleji zapojil) se prováděl ve dvou směrech (úhlopříčně) secím strojem značky SISIS, který osivo mělce zapraví do vegetační vrstvy, zaválí při jednom přejetí stroje. Současně s výsevem bylo aplikováno i startovací hnojivo v dávce 120 kg. Následně byl pak nastaven a spuštěn závlahový systém tak, aby plocha byla na povrchu celodenně vlhká. Šestý den po výsevu se začala plocha zelenat. Po 14 dnech mohl hlavní groundsman provést první seč. Po třech týdnech byla hloubka kořenového systému 5-8cm centimetrů, což nás mile překvapilo. Po sedmi týdnech jsme nainstalovali nové hliníkové branky. Za dobu osmi týdnů od výsevu bylo celkem aplikováno 750 kg hnojiv.

Výsev trávníku Výsev se závlahou

Nové hřiště za 5 dnů

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště v obci Dukovany nám trvala pět dní. První mistrovské utkání se odehrálo v devátém týdnu od výsevu a to dne 9. srpna 2015. Trávník byl v té době zakořeněn již do hloubky 8-10cm, vydržel pak plnou zátěž, jak požadoval klub pro hru a trénink!

Po 8 týdnech se již hraje 6 týdnů po výsevu

Je váš trávník už léty provozu taktéž degradovaný, nerovný, s velkým zastoupením nevhodných trav, především lipnice roční? Pak nás neváhejte kontaktovat, poradíme a problémy s vašim trávníkem společně vyřešíme. Trávník nejmodernějšími metodami a stroji rekonstruujeme, renovujeme, opravíme.

Martin Fučík (1983)  martin.park.fucik@gmail.com                                                           www.parkcz.cz